Senior Management

 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  Shri.Saumen Das Gupta
  General Manager (Finance)-Incharge, Bengaluru
 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  Shri. G V Kiran
  General Manager (Projects & TS),Bengaluru
 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  SHRI MANJESH R
  GENERAL MANAGER (COMMERCIAL), BENGALURU
 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  SHRI DASAPPA SHETTY B
  GENERAL MANAGER (BFU), MANGALURU
 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  SHRI RAMAGOPAL G
  GENERAL MANAGER (MATERIALS), BENGALURU
 • Sri V Bobraj Jeyaharan
  SHRI RAMAKRISHNA RAO H
  GENERAL MANAGER (PRODUCTION), MANGALURU